Flat Preloader Icon

 • 1. Utleier

  Navn: Sandefjord Næringsforening Gründeriet ved Benedicte Eian Iversen
  Org.nr: 994 514 595
  Telefon: 920 94 042
  E-post: benedicte@grunderiet.no
  Adresse: Rådhusgt. 26, 3211 SANDEFJORD

 • 2. Leietakeren

 • 3 Leieforholdet gjelder

  Adresse: Rådhusgt. 26, 3211 SANDEFJORD
 • 4. Bruk av leieobjektet

  Leieobjektet må kun benyttes til leietakerens virksomhet. Skifte av bransje eller forandring av virksomheten i lokalene er ikke tillatt uten utleiers skriftlige forutgående samtykke. Det samme gjelder for salg, eksponering o.l. i fellesarealer.

  5. Overtakelse

  De leide lokalene overleveres i den stand som er vist ved befaring.

  6. Leietid

  Her skal det være en avkrysning om hvilken leie de ønsker:

  • Fleksiplass gründer (kan benytte Gründeriet 1 gang i uka og møterom 6 timer i mnd)
  • Fastplass gründer (ubegrenset bruk av Gründeriet og full tilgang til møterom)
  • Fleksiplass næringsliv (kan benytte Gründeriet 1 gang i uka og møterom 6 timer i mnd)
  • Fastplass næringsliv (ubegrenset bruk av Gründeriet og full tilgang til møterom)
  • Leien inkluderer fellesarealer . Leien skal betales fra datoen du starter på Gründeriet. Leien forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hver måned. Leietiden er maksimalt i 24 måneder fra overtakelsen («Avtaleperioden») for gründere. Etter 24 måneder vil det bli mulighet for å fortsette på næringslivplass for gründere om ønskelig.
  • Oppsigelsestid gründerplass: Begge parter kan si opp avtalen med to (2) måneders oppsigelse i Avtaleperioden, dog vil leieforholdet uansett opphøre ved utgangen av Avtaleperioden uten nærmere oppsigelse. Fristen for å sende flyttingsoppfordring ved leieforholdets opphør, jfr. Husleielovens § 9-2 siste ledd, settes til seks – 6 – måneder.
  • Oppsigelsestid næringslivsplass: Begge parter kan si opp avtalen med en (1) måneds oppsigelse. Fristen for å sende flyttingsoppfordring ved leieforholdets opphør, jfr. Husleielovens § 9-2 siste ledd, settes til seks – 6 – måneder.
  • Gjelder gründere: Begge parter er enige om at dersom Gründeravtalen mellom partene sies opp, uansett årsak, skal dette automatisk innebære en oppsigelse av denne leiekontrakt.

  7. Leiesum

  • Fleksiplass gründer 500 kr per mnd
  • Fastplass gründer 1500 kr per mnd
  • Fleksiplass næringsliv 750 kr per mnd
  • Fastplass næringsliv 2500 kr per mnd

  8. Mangler

  Leietaker må gi skriftlig melding om mulige skader og mangler mv. innen rimelig tid etter at han har oppdaget dem. Feil og mangler som leietaker kjente eller burde kjenne til ved kontraktsinngåelsen, kan ikke gjøres gjeldende.

  9. Fremleie, overdragelse og selskapsmessige endringer

  Fremleie og overdragelse av kontrakten, helt eller delvis, er ikke tillatt uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Utleier kan nekte leietaker å fremleie, uavhengig av saklig grunn.

  Overdragelse av minst 50 % av aksjene, selskapsandelene eller eierinteressene hos leietaker anses som overdragelse av kontrakten. Det samme gjelder leietakers skifte av selskapsform.

  Som overdragelse regnes også avhendelse av det mindre antall aksjer eller andeler som i seg selv utgjør bestemmende innflytelse (alminnelige flertall) i selskapet. Utleier skal på forespørsel gis opplysninger bekreftet av leietakers revisor om overdragelse har funnet sted.

  Enhver selskaps-messige endring som forringer leietakers økonomiske stilling overfor utleier, krever utleiers samtykke.

  10. Utleiers og leietakers plikter

  Leietaker plikter å behandle så vel de leide lokaler som eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet. Lokalene må ikke brukes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende eller ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte sjenerer andre leietakere eller naboer. Kostnadene ved eventuell erstatning i forbindelse med disse forhold, er leietakers ansvar.

  Leietaker plikter å følge de ordensregler, brann/rømningsinstrukser samt instrukser for heiser og øvrige tekniske anlegg, som til enhver tid gjelder i eiendommen. Knuste ruter i ethvert rom som omfattes av leieforholdet må straks erstattes med nye.

  11. Endring av leieobjektet

  Innredning, ominnredning eller noen som helst forandring i eller av de leide lokaler må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndsgodkjenning. Slik forhåndsgodkjenning kan gis på betingelse av at forandringene tilfaller utleier uten godtgjørelse ved leieforholdets slutt, eller at leietakeren bringer lokalene tilbake til opprinnelig stand.

  Forhåndsgodkjenning kreves også om leietaker ønsker å bruke mer strøm, vann, luft, avløp mv. enn hva lokalene ved kontraktstidspunktet var utstyrt med. Dersom slik godkjenning gis, er leietaker ansvarlig for å innhente de nødvendige offentlige tillatelser.

  12. Vedlikehold

  Det påhviler ikke leietaker å bekoste vedlikehold av de leide lokaler, herunder også utvendig og innvendig vedlikehold av inngangsdører og vinduer med omramming, samt evt. solavskjerming, med mindre skaden leietaker er erstatningsansvarlig etter alminnelige regler. Eksempelvis så er leietaker erstatningsansvarlig for all skade som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, kunder og/eller andre personer som han har gitt adgang til eiendommen.

  Oppfyller ikke leietaker disse forpliktelser er utleieren berettiget til, etter skriftlig varsel med 14 dagers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdsarbeidene for leietakers regning.

  Leietaker plikter å finne seg i slike arbeider uten erstatning eller avslag i leien, med mindre ulempene for ham er vesentlige. Utleier skal påse at arbeidene blir til minst mulig sjenanse for leietakeren, og i størst mulig grad varsle leietaker på forhånd.

  13. Leietakers avtalebrudd - utkastelse

  Leietakeren vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leien eller avtalte tilleggsytelser ikke blir betalt, jf. § 13-2, 3. ledd (a) i tvangsfullbyrdelsesloven. Leietakeren vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut, jf. § 13-2, 3. ledd (b) i tvangsfullbyrdelsesloven.

  Gjør leietakeren seg skyldig i annet vesentlig mislighold av leieavtalen kan utleier heve denne, og leietakeren plikter da å fraflytte lokalene.

  En leietaker som blir kastet ut eller flytter etter krav fra utleier pga mislighold eller fraviker lokalene som følge av konkurs, plikter å betale leie for den tid som måtte være igjen av leietiden, med fradrag av det utleier måtte få inn ved ny utleie. Leietaker må også betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og rydding/rengjøring av lokalene fører med seg, samt utgifter til ny utleie.

  14. Fraflytting

  Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere de leide lokaler ryddiggjort, rengjort, med hele vindusruter og for øvrig i kontrakts- og håndverksmessig forsvarlig vedlikeholdt stand. Dersom vedlikeholdsplikten er oppfylt med normale intervaller i leieperioden, aksepterer utleier normalt slit og elde frem til fraflytting. Fast inventar, ledninger o.l. som leietaker har anbrakt eller latt anbringe i lokalene, må ikke fjernes med mindre leietaker bringer lokalene i samme stand som ved overtakelsen. Leietakers rettigheter til sådant inventar som ikke er fjernet, tilfaller utleier uten godtgjørelse.

  Mangler som leietaker ikke har utbedret, kan utleier la utføre for leietakers regning. I god tid før leieforholdets opphør skal det avholdes en felles befaring mellom leietaker og utleier for å fastlegge eventuelt nødvendige arbeid for å bringe lokalene i den stand de skal være ved tilbakelevering.

  Senest siste dag av leieforholdet skal leietaker på egen bekostning fjerne sine eiendeler. Eiendeler som ikke fjernes skal anses etterlatt, og tilfaller utleier etter 14 dager. Søppel og etterlatte gjenstander kan utleier fjerne på leietakers regning.

  15. Konkurs

  Ved leietakers konkurs kan utleier bringe leieforholdet til opphør umiddelbart, med mindre boet trer inn i leietakers rettigheter og plikter etter kontrakten, jf. dekningslovens § 7-10.

  16. Forsikring

  Hver av partene holder sine interessert forsikret.

  Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved brann, vannledningsskade mv. ut over det som dekkes av de forsikringer utleier har som huseier.

  17. Force Majeure

  Streik, lockout, blokade eller andre forhold som partene ikke rår over, som f. eks. brann, eksplosjon, maskinskade, ukontrollert utstrømming av vann, avbrytelse av tilførsel av vann, strøm, telefon mv. opptøyer, krig eller inngrep av offentlig myndighet, fritar utleier fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne kontrakt i den grad de ikke kan oppfylles uten unormalt høye kostnader. Likedan bortfaller under slike forhold plikt til å betale taps- eller skadeserstatning.

  18. Pantsettelse og tinglysing

  Leiekontrakten kan ikke tinglyses uten utleiers skriftlige samtykke. Samtykker utleieren, skal leietaker dekke omkostninger forbundet med tinglysingen. Leietaker forplikter seg til å avlyse kontrakten senest en måned etter leieforholdets opphør.

  Leiekontrakten kan ikke pantsettes uten utleiers skriftlige samtykke. Samtykke kan nektes om ikke pantsettingen skjer som sikkerhet for de engasjementer som er knyttet til driften av leietakers virksomhet i lokalene.

  19. Forholdet til husleieloven

  Nærværende avtale går foran i tilfelle hvor denne avviker fra reglene i husleieloven av 1999.

  20. Verneting

  Partene vedtar eiendommens verneting i alle tvister som gjelder leieforholdet.

  21. Signatur

  Senest ved underskrift av kontrakten skal leietaker fremlegge gyldig firmaattest som bekrefter leietakers signatur, evt. stiftelsespapirer eller annen dokumentasjon som bekrefter at selskapet er under etablering.

  Det er et krav om at ditt firma er etablert og har fått et organisasjonsnummer for å få plass på Gründeriet. Det må også sendes en skatteattest (bestilles på altinn) på ditt firma om du har hatt omsetning i selskapet. Om du ikke har hatt omsetning enda, trenger vi en personligskatteattest, som viser at du ikke skylder kommunen skatt.